املاک

انتقال سرقفلی،قرارداد انتقال سرقفلی

انتقال سرقفلی

ماده ۱ : طرفین قرارداد

۱-۱- انتقال دهنده ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………….. صادره از ………………. کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن……………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………………. بموجب ………………………………..

۲-۱- انتقال گیرنده ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………….. صادره از ……………… کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………….. ……………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………………. بموجب ………………………………..

ماده ۲: موضوع و مورد معامله

موضوع این قرارداد انتقال کلیه حقوق مالی اعم از قطعی و احتمالی انتقال دهنده نسبت به حق کسب و پیشه ، تجارت و سرقفلی بوده که مورد معامله عبارت است از ………………….. دانگ / یک باب ………………………. دارای پلاک ثبتی شماره …………….. فرعی از ………………….. اصلی ………………….. قطعه ………………. واقع در بخش …………………….. به مساحت ………………………… مترمربع ، دارای سند مالکیت به شماره سریال ……………………….. صفحه …………….. دفتر ……………… بنام …………………………………………………………………….. ،

دارای حق اشتــراک آب / برق / گاز به صورت اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غیر روشن / کولر / پارکینگ قطعه …………….. به متراژ ………………. مترمربع / انباری قطعه ………………… به متراژ …………………. متر مربع / تلفن دایر به شماره …………………………………/ غیر دایر و دارای پایان کار ساختمان شماره ………………….. مورخه / / ۱۳ صادره از سوی شهرداری منطقه ………… می باشد که انتقال گیرنده مورد سرقفلی را رویت نموده و از کم و کیف آن از هر جهت اطلاع و آگاهی پیدا کرد .

ماده ۳ : قیمت معامله

۱-۳- قیمت مورد معامله به طور مقطوع مبلغ ……………………………… ریال معادل ……………………………………….. تومان تعیین می گردد .

۲-۳- همزمان با این توافق مبلغ …………………………………………. ریال معادل ………………………………………….. تومان نقداً / طی چک شماره ………………………… بانک ……………………… شعبه ………………………….. به فروشنده پرداخت گردید .

باقیمانده مبلغ ………………………………………. ریال در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسنی پرداخت خواهد شد .

ماده ۴ : شرایط مربوط به تنظیم سند

۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند انتقال رسمی در تاریخ / / ۱۳ در دفتر اسناد رسمی شماره …………………….. حاضر شوند و انتقال دهنده متعهد گردید سند را به نام انتقال گیرنده و یا هر کس که انتقال گیرنده معرفی نماید انتقال دهد .

در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده بنام گیرنده بعدی ، موکول به احراز از طریق ارائه قرارداد می باشد . در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی برای انتقال رسمی گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد .

۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می باشد .

ماده ۵ : شرایط تسلیم مورد معامله

۱-۵- انتقال دهنده موظف است مورد معامله را در تاریخ  /   /    ۱۳ با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند .

۲-۵- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد ، قرارداد باطل است و انتقال دهنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند .

۳-۵- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناً قابل انتقال به انتقال گیرنده نباشد ف انتقال دهنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل مبلغ ………………………………………………… ریال به عنوان خسارت به انتقال گیرنده بپردازد .

ماده ۶ : آثار قرارداد

۱-۶- در صورتیکه حق انتقال سرقفلی به غیر از شخص انتقال گیرنده سلب گردد ، مشارالیه حق انتقال سرقفلی را به غیر به هیچ عنوان نخواهد داشت .

۲-۶- انتقال دهنده اقرار نمود که مورد قرارداد مشمول مصادره اموال ، سرپرستی و در توقیف ، وثیقه غیر نمی باشد و منافع آن نیز قبلاً به دیگری واگذار نگردیده است . هر گاه کذب اقرار انتقال دهنده محرز گردد و از این جهت به انتقال گیرنده خسارتی وارد گردد ، متخلف مکلف به جبران خسارت وارده می باشد .

۳-۶- انتقال دهنده در صورت استنکاف از تحویل مورد قرارداد در موعد قرارداد ، مکلف است از بابت هر روز تاخیر ،‌ مبلغ ………………………………… ریال به انتقال گیرنده پرداخت نماید .

تادیه خسارت مذکور مانع از انجام تعهد اصلی انتقال دهنده نمی باشد .

۴-۶- انتقال گیرنده مکلف است تمامی قیمت مورد معامله را تا تاریخ    /    /    ۱۳ به انتقال دهنده تادیه نماید .

در غیر اینصورت انتقال دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و نیز می تواند مبلغ ………………………………….. ریال وجه التزام از انتقال گیرنده دریافت نماید .

۵-۶- پراخت کلیه عوارض شهرداری و مالیات مشاغل و حق بیمه کارگران و کارکنان مانده از قبل و تا زمان تحویل بعهده انتقال دهنده / انتقال گیرنده می باشد .

۶-۶- مالیات نقل و انتقال سرقفلی و اخذ پاسخ استعلامات ثبتی ، بمنظور تنظیم سند انتقال سرقفلی ، بعهده انتقال دهنده / انتقال گیرنده خواهد بود .

۷-۶- اصل کلیه اسناد و مدارک نزد انتقال دهنده / انتقال گیرنده باقی ماند تا نسبت به کارهای اداری آن اقدام نماید و در حال حاضر فعالیت کسبی و کاری در مغازه / آپارتمان موصوف بصورت …………………………… می باشد .

ماده ۷ -این قرارداد در بردارنده انتقال قطعی و شرعی و تعهد طرفین به ایفای تعهدات داده شده می باشد و با توجه به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی بین طرفین منعقد گردید .

ماده ۸-حق الزحمه مشاور امور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان …………………………………………….. بالمناصفه بعهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره ………………….. و …………………. پرداخت شد .

ماده۹-این قرارداد در تاریخ / / ۱۳ ساعت …………………… در دفتر مشاور املاک شماره ……………………………………………………………………………………………………. به نشانی ……………………………………………………………………………………………………………………………… در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید و هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است که با تنظیم سند رسمی از در جه اعتبار ساقط است .

ماده ۱۰- موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .

نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *