سایر دعاوینحوه طرح دعاوی

نحوه طرح دعوی به طرفیت شرکت منحله در حال تصفیه

در مواردی ممکن است که به وکالت از شخصی، قصد طرح دعوی جهت وصول مطالبات یا ایفای تعهدات قراداردی به طرفیت شرکتی را داشته باشیم که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا با رأی دادگاه، منحل شده و روند تصفیه آن در جریان باشد.

مقدمتاً باید به یاد داشته باشیم که به موجب ماده ۲۰۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت:” تاخاتمه امرتصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری واجرای تعهدات و وصول مطالبات وتقسیم دارائی شرکت می باشند وهرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.” و از طرفی مادامی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده واعلان نشده باشد؛ نسبت به اشخاص ثالث بلااثراست؛ ولذا فرض ما بر این است که دعوی مورد نظر ما، قرار است به طرفیت شرکتی مطرح شود که متعاقب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا رأی دادگاه، به انحلال؛ مراتب مرقوم به اداره ثبت شرکتها اعلام و ثبت شده است.

به موجب ماده ۲۱۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز:”مدیران تصفیه، نماینده شرکت درحال تصفیه بوده وکلیه اختیارات لازم را جهت امرتصفیه حتی ازطریق طرح دعوی وارجاع به داوری وحق سازش دارا می باشند ومی توانند برای طرح دعاوی ودفاع ازدعاوی وکیل تعیین نمایند.”

حال با این مقدمات بر این فرض که بخواهیم دعوایی را به طرفیت شرکت منحله در حال تصفیه مطرح نماییم؛ در این صورت با عنایت به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تا خاتمه امر تصفیه به قوت و اعتبار خویش باقی خواهد ماند و مدیر یا مدیران تصفیه به تصریح ماده ۲۱۲ قانون مرقوم، صرفاً نماینده شرکت در حال تصفیه محسوب می شوند نه اصیل، لذا تردیدی وجود ندارد که این دعوی باید به طرفیت همان شرکت، با همان اسم و عنوان مطرح شود نه به طرفیت مدیر یا مدیران تصفیه؛ لیکن با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت:” شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت “‌در حال تصفیه” ذکر شود و نام‌ مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد.

“؛ لذا برخی معتقدند که در مقام طرح دعوی باید در ستون خوانده پس از درج نام شرکت، به عبارت “در حال تصفیه” نیز اشاره شود؛ زیرا ماده ۲۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت از این حیث قاعده آمره محسوب شده و عدم رعایت آن از موجبات رد دعوی مطروحه است؛ لیکن عدم ذکر مدیر یا مدیران تصفیه در دادخواست تقدیمی با توجه به بقاء شخصیت حقوقی شرکت وبا عنایت به اینکه دادخواست، مصداق اوراق و آگهی های مربوط به شرکت نبوده و از طرفی الزام اخیر ناظر بر مدیر یا مدیران تصفیه است نه اشخاص ثالث، الزامی نبوده و خللی به دعوی مطروحه وارد نمی کند.

با این وصف به نظر می رسد تکلیف مندرج در قسمت اول ماده نیز ناظر بر وظایف و تکالیف مدیر یا مدیران تصفیه است نه اشخاص ثالث؛ لیکن اگر از منحله بودن شرکت اطلاع داریم؛ از باب احتیاط عبارت «در حال تصفیه» را پس از نام شرکت قید کنیم تا مانع طرح ایرادات احتمالی شویم.

در ضمن به یاد داشته باشیم که مستنداً به ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، دعاوی مطروحه به طرفیت شرکت منحله، مادامی که‌ تصفیه امور شرکت در جریان است، باید در دادگاهی اقامه شود که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد.

اما از آن سو در صورتی که وکیل شرکت منحله در حال تصفیه ای باشیم و قصد طرح دعوایی به وکالت از شرکت در حال تصفیه را داشته باشیم؛ در مقام طرح دعوی از ناحیه شرکت قطعاً باید عبارت “در حال تصفیه” را پس از درج نام شرکت در ستون خواهان به آن افزوده و من باب احتیاط نام مدیر یا مدیران تصفیه را نیز به عنوان نماینده شرکت در آن قید نمائیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *