املاکنمونه قراردادها

قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت

ماده ۱ : طرفین قرارداد

۱-۱- آقای / خانم ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………. صادره از ………………. کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن …………………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………………. بموجب ……………………………….. که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود . ۲-۱- آقای / خانم ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………. صادره از ………………. کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن …………………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………………. بموجب ……………………………….. که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده می شود .

ماده ۲: موضوع قرارداد مشارکت در جهت احداث بنا ……………………………………………………………………………………………………………

ماده ۳ : آورده های دو طرف

۱-۳- آورده طرف اول عبارتست از ………………….. قطعـه زمین به مساحت ششدانگ ………………………… متــر مربــع دارای پلاک ثبتــی شماره ………………………. فرعی از ………………………. اصلی ، قطعـــه ……………….. واقع در بخش ………………………. حوزه ثبتی ………………………. که سند مالکیت به شماره سریال …………………………… در صفحه …………………. دفتر …………………. بنام ……………………………………………………………. صادر و طبق سند رهنی شماره ………………………. دفتر اسناد رسمی ………………………. مورد رهن بانک ………………………. در تاریخ عقد قرارداد به مبلغ بعدد ( …………………………………………. ریال ) و به حروف ( ………………………………………………………………………………………………….. ریال ) توسط کارشناس رسمی / خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده آن پیوست و جزء لاینفک این قرارداد است .

۲-۳- آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های بشرح ذیل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت .

الف ) کلیه هزینه های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه و پایان کار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه و همچنین حق بیمه تامین اجتماعی و غیره به مبلغ ……………………………………… ریال .

ب ) کلیه هزینه های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد ، اعم از هزینه های مهندسی ، معماری ، بنایی ، کارگری و همچنین هزینه های ترسیم نقشه ، تامین مصالح ، اجرا و نظارت تا پایان مهلت قرارداد به مبلغ ……………………………………… ریال .

پ ) کلیه هزینه های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن به مبلغ …………………………………… ریال .

ت ) هزینه تخریب کلیه مستحدثات موجود برای اجرای طرح ( چنانچه آورده طرف اول زمین مشتمل بر ساختمان باشد ) به مبلغ ……………………………………… ریال .

ماده ۴ : نسبت سهم الشرکه طرفین طبق توافق فیمابین قبلی ، سهم الشرکه هر یک از دو طرف اعم از عرصه و اعیان و همچنین حقوق مربوط به فضا ها ( اعم از تجاری ، انباری ، پارکینگ و مسکونی ) بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذیل تعیین می گردد .

الف ) سهم الشرکه طرف اول …………………………………….. درصد .

ب ) سهم الشرکه طرف دوم ( مجری طرح ) …………………………………… درصد .

نحوه افراز سهم الشرکه طرفین در بند ۲ فراز الف ماده ۶ مشخص گردیده است .

ماده ۵ : مدت قرارداد مدت زمان شروع مشارکت و اجرای طرح از تاریخ با حروف …………………………………………………………………………………………………………………….. لغایت تاریخ با حروف …………………………………………………………………………………………. می باشد .

ماده ۶ : شرایط قرارداد و تعهدات طرفین و ضمانت عدم اجرای آنها

الف ) شرایط قرارداد

۱ ) صورت جامعی از مصالح , لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئیات ( اندازه ، نوع ، ویژگیهای ساخت و غیره ) که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت و در تاریخ / / ۱۳ به امضای طرفین رسیده ، به پیوست این قرارداد می باشد که جزء لاینفک آن خواهد بود .

تبصره : تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می باشد .

۲ ) افراز سهم الشرکه طرفین به نسبت سهم آنان با در نظر گرفتن مرغوبیت و ارزش فضاهای احداث شده خواهد بود و افراز ، ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم دستیابی به توافق ، با انتخاب داور مرضی الطرفین صورت خواهد گرفت و رأی داور قطعی است ، مگر در صورت تقلب و تدلیس که در اینصورت متضرر می تواند در مراجع قضایی صالحه اقامه دعوی نماید .

۳ ) کلیه هزینه های لازم جهت تنظیم سند رسمی ، مالیات نقل و انتقال به تناسب سهم الشرکه هر یک از طرفین خواهد بود ، مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد و در صورت اخیر ، سهم هر یک باید مشخص و تصریح شود . …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۴ ) مدت زمان تنظیم سند و انتقال رسمی پس از صدور پایان کار ساختمانی و اخذ گواهیهای قانونی مربوطه از مراجع ذیصلاح ، ظرف حداکثر ………………. روز می باشد و شروع آن از تاریخ اخذ آخرین گواهی است .

۵ ) عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند توسط هریک از طرفین در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور و بنا به تقاضای طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می باشد .

۶ ) فروش یا پیش فروش سهم الشرکه از سوی شریک با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشرکه امکانپذیر خواهد بود .

۷ ) در صورتیکه در اثر حوادث قهری ( اعم از سیل ، زلزله ، طوفان و . . . ) ادامه کار برای شریک غیر ممکن گردد و یا در روند اجرای طرح اختلال قانونی ایجاد شود ، تأخیرات به وجود آمده ناشی از این حوادث ، مجاز شمرده می شود و هیچ یک از دو طرف در مقابل خسارتهایی که از این جهت به طرف دیگر وارد می شود مسئولیتی نخواهد داشت .

۸ ) در صورت بروز اختلاف بین طرفین باستثناء موضوع بند ۲ فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد ، مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد .

۹ ) کلیه خیارات قانونی با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردید ، حتی خیار غبن فاحش ، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدلیس موضوع بند ۲ فراز الف در دادگاه صلاحیتدار .

ب ) تعهدات طرفین

۱ ) تعهدات طرف اول :

۱-۱- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال …………… دانگ مشاعی ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند .

۲-۱- طرف اول متعهد است که ضمن در اختیار قراردادن ملک ، اسناد لازم مربوطه از قبیل سند مالکیت , وکالتنامه کاری را جهت اجرای طرح ، تنظیم و به طرف دوم قرارداد تسلیم نماید . بطوریکه مانعی برای شروع طرح پیش نیاید .

۳-۱- طرف اول در صورت تأخیر در ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال ، مکلف است به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد انتقال , مبلغ ………………………………………. ریال بعنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت انتقال از طرف اول نیز نخواهد بود .

۲ ) تعهدات طرف دوم :

۱-۲- در صورتیکه اجرای طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده ۵ تکمیل نشود طرف دوم می بایست به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد روزانه به مبلغ ………………………………………………… ریال بعنوان خسارت و ضرر و زیان دیرکرد و تکمیل بنا به طرف مقابل بپردازد .

۲-۲- طرف دوم قرارداد مکلف به بیمه نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بود .

۳-۲- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالی ناشی از کار ، بیمه های تامین اجتماعی و خسارت و آسیب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود ، و هیچگونه مسئولیتی از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زیان اعم از جانی و مالی متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود .

ماده ۷ حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان ……………………………………. بعهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد طبق قبض شماره ………………….. به مبلغ …………………………………………………………. ریال پرداخت شد . ماده ۸ این قرارداد بر اساس مقررات و قوانین جاری در تاریخ با حروف …………………………………………………………………………… در دفتر مشاور املاک ……………………………………. به نشانی …………………………………………………………………………………………………………………………………… در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نماید       و هر سه     نسخه دارای اعتبار یکسان       می باشند که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

ماده ۹ موضوع این قرارداد از لحاظ حقوقی و فنی تایید می گردد . کارشناس حقوقی ـ فنی نام و نام خانوادگی امضاء

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *