خانوادهدادخواستمهریه

دادخواست مطالبه مهریه

دادخواست مهریه : پس از تحقق عقد نکاح، رابطه زوجیت بین طرفین ایجاد و حقوق و تکالیفی برای طرفین مقرر می‌شود از جمله آن تکالیف پرداخت نفقه، مهریه، اجره المثل، نحله، تنصیف اموال می‌باشد که بعضی از این‌ها با عقد ازدواج به عهدۀ شوهر است مثل نفقه و مهریه و بعضی از آن‌ها منوط به تحقق طلاق و جدایی میان آن‌هاست مثل اجره المثل،‌که هر کدام در واژه‌های جداگانه توضیخ داده می‌شود.(دادخواست مهریه)
مهریه در لغت به معنای کابین و جنسی که در وقت نکاح بر عهدۀ شوهر است می‌باشد و در اصطلاح حقوقی نیز مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌باشد.(دادخواست مهریه)

براساس فلسفهٔ اولیهٔ تعیین مهریه، مهر نوعی هدیه، پیشکش، نحله، اعطای بدون عوض و از روی صداقت (صداق) به صورت نقدی با تاکید بر معادل و ویژگی معنوی و فرامادی آن بوده است. برخی منابع مانند تفسیر نمونه نتیجه می‌گیرند «صدُقاتهن» از ماده «صداق» است و بدان جهت به مهر «صداق» یا «صدُقه» گفته می‌شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد و محبت او به زن است. همچنین کلمه «نحله» به گفتهٔ راغب اصفهانی از «نحل» به معنای زنبورعسل است؛ چون زنبورعسل بدون توقعی عسل خود را می‌بخشد، کلمه «نحله» دلالت دارد که فلسفهٔ مهریه، تقدیمی، پیش‌کشی، عطیه و هدیه است. بر اساس برخی منابع فقه اسلامی مانند جواهر الکلام، مهری که شوهر به زن می‌پردازد، در حقیقت، عوضِ حقِ بهره بردن از بضع (آلت زنانگی) است.(دادخواست مهریه)

صدورقرار تامین مهریه وتوقیف اموال خوانده به میزان مهریه (دادخواست مهریه)

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار میرساند اینجانب به دلالت سند نکاحیه شماره………… تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره…….. درتاریخ ……….. به عقد نکاح رسمی وقانونی خوانده در آمدم.که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه  طلای بهار آزادی(مبلغ………..ریال) به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین وتوافق گردید.باعنایت به اینکه تاکنون اقدامی درجهت پرداخت آن ننموده است فلذا درخواست صدور قرار تامین بموجه ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی وهمچنین ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقیف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهای مهریه مورد استدعاست. (دادخواست مهریه)                

باتشکر

امضاء خواهان

نمونه دادخواست مطالبه مهریه وتامین خواسته (دادخواست مهریه)

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روزوبدواصدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل(دادخواست مهریه)

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار میرساند اینجانب به دلالت سند نکاحیه شماره………… تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره…….. درتاریخ ……….. به عقد نکاح رسمی وقانونی خوانده در آمدم.که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه  طلای بهار آزادی (مبلغ………..ریال) به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین وتوافق گردید.باعنایت به اینکه تاکنون اقدامی درجهت پرداخت آن ننموده است

فلذا درخواست صدور قرار تامین بموجب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی وهمچنین ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقیف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهای مهریه وهمچنین اتخاذتصمیم شایسته به صدور حکم بایسته دائربه وصول مهریه به اینجانب به نرخ روز (بر اساس شاخص بانک مرکزی) بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مورد استدعاست. (دادخواست مهریه)                                                           

با تشکر

امضاء خواهان

نمونه دادخواست مهریه

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار میرساند اینجانب به دلالت سند نکاحیه شماره………… تنظیمی در دفتررسمی ازدواج شماره…….. درتاریخ ……….. به عقد نکاح رسمی وقانونی خوانده در آمدم.که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه  طلای بهار آزادی(مبلغ………..ریال) به عنوان مهریه بر ذمه خوانده تعیین وتوافق گردید.باعنایت به اینکه تاکنون اقدامی درجهت پرداخت آن ننموده است

فلذا درخواست اتخاذتصمیم شایسته به صدور حکم بایسته دائربه وصول مهریه به اینجانب به نرخ روز (بر اساس شاخص بانک مرکزی) بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مورد استدعاست. (دادخواست مهریه)              

با تشکر

امضاء خواهان

نمونه دادخواست مهریه (۲)

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره مورخ ……… باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد کرده ایم. نظر به اینکه مهریه مقرر در عقدنامه مذکور به میزان ریال کلاً برذمه زوج و عندالمطالبه می باشد فلذا مستنداً به مواد ۱۰۸۲ قانون مدنی و تبصره الحاقی ۲۹/۴/۷۶ آیین نامه اجرایی به ماده مذکور و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مذکور در عقدنامه به میزان /ریال وفق تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه و جمیع خسارات و هزینه دادرسی درحق اینجانب مورد استدعاست.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

نمونه دادخواست مهریه به قیمت روز 

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً اینجانب در تاریخ … به موجب عقدنامهی شمارهی … به عقد دائم خوانده درآمدم. با عنایت به این که مهریهی اینجانب مبلغ … ریال تعیین گردیده است، نظر به حدوث نزدیکی فی مابین و تغییر شاخص قیمت سالانه نسبت به زمان اجرای عقد مستند به تبصرهی الحاقی به مادهی ۱۰۸۲ قانون مدنی و بند ب از مادهی ۱۰۸ و مادهی ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه، خسارات دادرسی و در ضمن با عنایت به احتمال نقل و انتقال اموال از سوی خوانده مستند به بند ب از مادهی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین خواسته مورد استدعا است.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

نمونه دادخواست مطالبه سکه بهار آزادی به عنوان مهریه (دادخواست مهریه)

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً با عنایت به این که به موجب عقدنامهی شمارهی … در تاریخ … به عقد دائم خوانده درآمدهام و با توجه به این که مهریهی اینجانب مقدار … سکه بهار آزادی تعیین شده است و خوانده تاکنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است مستند به مادهی ۱۰۸۲ قانون مدنی و مادهی ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به تأدیه تعداد… سکه بهار آزادی و خسارت دادرسی را استدعا دارم.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

نمونه دادخواست مطالبه مهریه به همراه اعسار از هزینه دادرسی (دادخواست مهریه)

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً به استحضار عالی میرسانم اینجانب به موجب عقدنامهی رسمی شمارهی …. به زوجیت خوانده درآمدم. مبلغ … ریال به عنوان مهریهام قرار داده شده است. نظر به این که بین اینجانب و خوانده نزدیکی واقع شده است و از تاریخ وقوع عقد تاکنون تغییر شاخص قیمت سالانه رخ داده است و خوانده از پرداخت مهریهام استنکاف ورزیده است مستند به تبصرهی الحاقی به مادهی ۱۰۸۲ قانون مدنی و مادهی ۱۹۸ قانون دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال بابت مهریه با محاسبهی آن به قیمت روز بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مورد استدعا است. در ضمن نظر به ناتوانی اینجانب از پرداخت هزینهی دادرسی مستند به مادهی ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر اعسار اینجانب از پرداخت هزینهی دادرسی دعوای مطروحه را خواستارم.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

نمونه دادخواست مطالبه نصف مهر مازاد پرداختی (دادخواست مهریه)

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ……. ریال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ……..ریال ) به عنوان مهریه به نرخ روز بااحتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً با توجه به این که اینجانب و خوانده به موجب عقدنامهی شمارهی … در تاریخ … با یکدیگر به عقد دائم ازدواج کردیم اما به علت مشکلات و اختلافات حادث در تاریخ … به موجب طلاقنامهی شمارهی … خوانده را طلاق دادهام و نظر به این که در عقدنامهی مذکور مهریهی خوانده مقدار … تعداد … سکه بهار آزادی، و یا مبلغ … ریال وجه نقد قرار داده شده بود و اینجانب در تاریخ … به موجب رسید عادی مورخ … ، گواهی گواهان … ، سند رسمی شمارهی … ، تمامی مهریه را به ایشان پرداخت، تأدیه کردهام و قبل از وقوع نزدیکی وی را طلاق دادهام در حالی که ایشان به موجب مادهی ۱۰۹۲ قانون مدنی تنها مستحق دریافت نصف مهریه بوده است لذا مستند به مادهی مرقوم و مادهی ۲۶۵ قانون استنادی صدور حکم بر محکومیت خوانده به بازپرداخت مبلغ … ریال، تأدیهی مقدار … سکه بهار آزادی را که بدون استحقاق دریافت داشته است، خواستارم.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

نمونه دادخواست مطالبه نصف مهر مازاد پرداختی (دادخواست مهریه)

صدور حکم مبنی بر الزام زوج به پرداخت نیمی از مهریه به میزان …………. ریال به استناد به حق حبس و و بهای آن مطالبه هزینه دادرسی

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

احتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب ………….. طبق سند ازدواج شماره …………….. مورخ ………….. تنظیمی در دفتر ازدواج شماره …………….. شهرستان …………… با مهریه معادل …………… به عقد دایم آقای ………….. (خوانده) در آمدهام با این حال علیرغم گذشت مدت ………….. ماه به استناد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و استفاده از حق حبس، از حضور در اقامتگاه زوج خودداری کرده و تمکین خود را مشروط به تأدیه نیمی از مهریه از جانب زوج نمودهام. اکنون از آن مقام عالی، تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مهریه را دارد.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

نمونه دادخواست پرداخت اقساطی مهریه (دادخواست مهریه)

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

با توجه به این که اینجانب به موجب دادنامهی شمارهی ……. صادرشده از آن دادگاه به پرداخت …… ریال وجه نقد بابت مهریه در حق خوانده محترم محکوم شدهام، نظر به این که اینجانب کارمند اداره …..، کارگر شرکت ……، هستم و درآمد ماهانه من مبلغ …… ریال است؛ لذا توان پرداخت محکوم به را بهصورت یکجا ندارم؛ لذا صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب از پرداخت دفعی محکوم به و صدور حکم مبنی بر پرداخت مهریه به صورت اقساط را درخواست میکنم.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

نمونه درخواست صدور قرار تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست مهریه

احتراماً با عنایت به این که به موجب عقدنامه شماره ….. صادره در دفتر خانه شماره ………… شهرستان ……………. در تاریخ ………… به عقد دائم خوانده درآمدهام و با توجه به این که مهریه اینجانب مقدار ….. سکه بهار آزادی تعیین شده است و خوانده تاکنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است و با توجه به این که خوانده قصد دارد برای فرار از پرداخت بدهی خود به اینجانب مبادرت به انتقال اموال و دارایی خود نماید مستند به مادهی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین مهریه را استدعا دارم. نظر به این که مهریه در معرض تضییع است اجرای قرار تأمین خواسته قبل از ابلاغ آن را مستند به ماده ۱۱۷ قانون استنادی درخواست می نمایم. دادخواست درخصوص مطالبه مهر متعاقباً تقدیم خواهد شد.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *